Algemene voorwaarden Accommodaties

Artikel 1.

Aanvragen tot het gebruik van een sportaccommodatie of een gedeelte daarvan, voor zover het betreft gebruik gedurende een vaste periode en incidenteel gebruik dienen te worden gedaan bij Sportcentrum Vliegende
Vaart, Vliegende Vaart 2, 4537 DH te Terneuzen. Telefoon 0115 – 455870 of via e-mail vliegendevaart@terneuzen.nl

Artikel 2.

Een toestemming tot gebruik wordt telefonisch, schriftelijk of per e-mail verleend. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn op de factuur. Huur van de ruimte is per kwartier of heel uur.
Bij geen gebruik maken van de toegewezen ruimte blijft de huur verschuldigd. In geval van het tussentijds opzeggen van het gebruik van de sporthal, blijft de huursom verschuldigd voor de 1 volle opvolgende maand. Bij uitblijven van betaling der gebruiksvergoedingen op de daartoe overeengekomen tijd en wijze, alsmede bij niet naleving der voorwaarden kan het gebruik onmiddellijk worden beëindigd zonder restitutie van reeds betaalde vergoedingen en onverminderd het recht van Accommodatie op vergoeding van kosten, schaden of interesten.

Artikel 3.

Het gebruik geldt voor de periode die in de schriftelijke toestemming is aangegeven. De hierin bedoelde accommodatie en de daarbij behorende ruimten staan ter beschikking van de gebruiker op de in de schriftelijke toestemming bepaalde uren. De gebruiker is tijdens de gehuurde periode/tijd zelf verantwoordelijk voor de op- en afbouw van de materialen. Men dient voor eindtijd de materialen te hebben opgeruimd zodat een eventuele volgende reservering direct kan worden gestart.

Artikel 4.

Van de Accommodatie en de bijbehorende ruimten mag geen gebruik
worden gemaakt:

 • A. Wanneer onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht;
 • B. Wanneer de Accommodatie wordt gebruikt voor andere activiteiten mag dit maximaal zes maal per vaste huurperiode, per vereniging, jaarlijks ingaande op 1 augustus, in goed overleg met vaste gebruiker(s), andere activiteiten organiseren op tijden/dagen die in de schriftelijke toestemming met de vaste gebruikers staan vermeld. Accommodaties zal voor het gebruik van de accommodatie, als bedoeld onder A en B zo mogelijk ten minste veertien dagen tevoren hiervan schriftelijk kennis geven.

Artikel 5.

Gebruiker mag zonder toestemming van Accommodaties aan de zaal geen andere bestemming dan voor sportdoeleinden geven. Onderverhuur is niet toegestaan.

Artikel 6.

De gebruiker is er voor verantwoordelijk, dat de sportzaal niet betreden wordt vóór het overeengekomen uur en niet wordt verlaten op een later tijdstip dan is vastgesteld.

Artikel 7.

Gebruiker draagt nauwlettend zorg voor de handhaving van de orde. Aan het begin en aan het einde van de oefeningen en/of activiteiten, alsmede bij de wissel van de groepen dient gebruiker zorg te dragen voor een behoorlijk verloop. Hieronder valt ook het toezicht aan de ingang van het gebouw en in de kleedlokalen. De accommodatie of een andere ruimte mag niet betreden worden wanneer geen verantwoordelijke leider aanwezig is in deze lokalen.

Artikel 8.

Geen andere personen mogen in de lokaliteiten aanwezig zijn dan degene die aan de oefeningen/activiteiten deelnemen. Bezoekers mogen zich uitsluitend bevinden op de voor het publiek bestemde ruimten in de accommodatie.

Artikel 9.

Voor ongevallen die in de accommodatie of de daarbij behorende lokalen gebeuren, draagt Accommodaties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 10.

Bij het gebruik dienen de volgende bepalingen in acht te wordengenomen:

 • A. De accommodatie mag alleen worden betreden op zaalsportschoenen, die geen zwarte zolen hebben. Ook is het niet toegestaan de accommodatie te betreden met zaalsportschoenen die reeds eerder buiten de zaal als straatschoeisel gebruikt werden;
 • B. De toestellen en materialen mogen alleen worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn bestemd en moeten na gebruik in dezelfde staat en ruimte worden achtergelaten enopgeborgen als waarin zij zijn aangetroffen;
 • C. De gebruikte ruimten moeten in opgeruimde en nette staat worden
 • D. Achtergelaten. Papier, plastic en restafval moeten worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken;
 • E. Het gebruik van magnesium, krijt of soortgelijke stoffen is toegestaan, mits daarvan geen misbruik gemaakt wordt en na afloop toestellen en vloer ervan worden gereinigd;
 • F. Omkleden mag alleen plaatsvinden in de daarvoor bestemde kleedgelegenheden;
 • G. In de accommodatie is roken niet toegestaan;
 • H. Fietsen, bromfietsen en motorrijtuigen moeten in de daarvoor bestemde ruimten, c.q. parkeervakken, worden geplaatst;
 • I. Het is niet toegestaan dieren in de accommodatie mee te nemen.

Artikel 11.

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade welke aan het gebouw en/of de inventaris wordt aangebracht gedurende het tijdvak van het gebruik. Van tijdens het gebruik ontstane beschadigingen of defecten dient hij onmiddellijk kennis te geven aan de medewerkers van Accommodaties.
Herstel van eventuele aangerichte schade geschiedt door of vanwege Accommodaties voor rekening van de gebruiker; de hieraan verbonden kosten moeten op eerste aanzegging worden voldaan.
Bij constatering van beschadiging e.d. door het personeel van Accommodaties, wordt hiervoor zonder meer aansprakelijk gesteld die gebruiker die de sportzaal op dat moment gebruikt, c.q. het laatst gebruikt heeft.

Artikel 12.

Gebruiker is verplicht het onnodig gebruik van licht en water te voorkomen. Bij door medewerker geconstateerde herhaalde overtreding kan de schriftelijke toestemming tot gebruik geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken en eventueel worden geweigerd in de toekomst.

Artikel 13.

Het plaatsen van verenigingsmateriaal in de zaal is niet toegestaan, behoudens speciale toestemming van Accommodaties.

Artikel 14.

De accommodatie en/of de overige ruimten worden gesloten door personeel of huurder. Dit verschilt per accommodatie. De aanwijzingen van het personeel dienen door gebruikers en bezoekers stipt te worden opgevolgd.


Artikel 15.

Het is de gebruiker niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accommodaties:

 • A. Muziek ten gehore te brengen, anders dan via de aanwezige geluidsinstallatie;
 • B. Collecten te houden of te doen houden;
 • C. Reclame te maken, circulaires, insignes, loten e.d. te doen verkopen;
 • D. Te venten of te doen venten.

Eventuele verschuldigde auteursrechten zijn voor rekening van gebruiker.

Artikel 16.

Accommodaties aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het beschadigen, verwisselen of zoekraken of diefstal van eigendommen van de gebruikers of bezoekers van de hal.

Artikel 17.

Uit de sporthal worden verwijderd:

 • A. Personen, die aanstoot geven, de orde verstoren of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen;
 • B. Personen, die handelen in strijd met een of meer voorschriften van dit reglement, dan wel de aanwijzingen van het personeel niet opvolgen;
 • C. Personen, die de verschuldigde toegangsprijs niet betaald hebben.
 • D. Personen, die op grond van het bovenstaande uit het gebouw worden verwijderd, hebben geen aanspraak op enigerlei vergoeding, noch op restitutie van het door hen betaalde. Indien personen, welke op grond van lid 1, sub a en b, uit de sporthal worden verwijderd, lid zijn van de vereniging, instelling e.d., welke op het moment van verwijderen de sporthal gebruikt, kunnen tevens maatregelen getroffen worden tegen de desbetreffende vereniging, instelling e.d., zonder dat aanspraak ontstaat op vergoeding of restitutie van de reeds betaalde gebruiksvergoeding.

Artikel 18.

Indien gebruiker entreegeld wilt heffen voor een bepaalde activiteit dient daarvoor schriftelijke toestemming voor worden aangevraagd bij Accommodaties. Indien er toestemming is verleend zal de huurprijs niet worden verhoogd.

Artikel 19.

Indien Accommodaties door oorzaken buiten haar wil, welke ook, niet in staat zal zijn de gebruiker ruimte(n) op vermelde dag(en) volledig ter beschikking van huurder te stellen, zal zij op geen enkele wijze door gebruiker aansprakelijk kunnen worden gehouden. Alsdan zal de overeenkomst voor betreffende gebruiksperiode onmiddellijk als ontbonden worden beschouwd en zal gebruiker de vergoeding niet verschuldigd zijn.

Terneuzen, januari 2003